How Queen Elizabeth’s passing will affect Canadians

As Canada mourns Queen Elizabeth, Canada’s head of state, the country braces for the many changes that come with her passing.  

Canada is a part of the British Commonwealth and as such, we have an allegiance to the Crown and to King Charles III. The king’s accession to the throne was proclaimed in Canada during a ceremony at Rideau Hall in Ottawa on Sept. 10.

The proclamation was issued on the authority of an order in council to announce the demise of the Crown and the accession to the throne of the new Sovereign.

“Whereas our late Sovereign, Queen Elizabeth the Second, passed away on September 8, 2022, by whose death the Crown of Canada vests in His Royal Highness Prince Charles Philip Arthur George;
We, the Right Honourable Mary May Simon, Governor General of Canada, assisted by His Majesty’s Privy Council for Canada, proclaim that His Royal Highness Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late Sovereign, Charles the Third, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and His other Realms and Territories King, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith, to whom we acknowledge faith and allegiance.
Given at Ottawa, this tenth day of September, two thousand and twenty-two.
Long Live the King”

Proclamation read by Dr. Samy Khalid, Chief Herald of Canada, Ottawa, September 10, 2022

The Crown and its symbols are woven into the fabric of Canadian’s daily lives: The Queen’s likeness appears on the currency and stamps; the Royal Arms of Canada appear on buildings and official seals; museums and institutions bear the title of Crown corporations; passports issued in Canada invoke The Queen’s authority on their inside cover; and the names of the ships of the Royal Canadian Navy, which represent Canada around the world, are each marked by the prefix HMCS – Her Majesty’s Canadian Ship.

Canada now has a new Sovereign. His Majesty’s effigy or likeness will, over time, be included on a range of official documents and in services, ceremonies and activities that reflect the Crown in Canada.

Canada’s Royal Anthem, “God Save The Queen” has become “God Save The King” with the new Monarch.

In terms of the Privy Council Office (PCO) — the central federal office that supports the prime minister and cabinet — there will be many moving parts as they adjust oaths and other key documentation from the Queen’s Privy Council to the King’s Privy Council.

The Queen’s portraits will be replaced by new official portraits of the King.  Until the time when the new portraits are available, the Queen’s portraits should be draped with black ribbon or fabric.

Queen Elizabeth’s face has been engraved on Canadian currency since her coronation in 1953.  The Royal Canadian Mint says all coins engraved with the effigy of the Queen will remain legal tender and stay in circulation indefinitely. It notes that nickels bearing the likeness of her father, King George VI, are still legal tender today.  The Mint has coin renditions with King Charles III ready for review but it will be up to the government of Canada to decide the timing of when to change the image on Canadian currency.

Queen Elizabeth’s passing will have some impact on more than a dozen other regiments, military branches and military organizations, for whom the Queen has been the titular head or patron.  According to the Department of National Defence, These are to be reviewed and voted on and won’t be automatically changed to King Charles III.

Canadian law requires candidates who are 14 years or older to take the Oath of Citizenship on the day they become Canadian citizens. Part of the Oath reads: “I swear (or affirm) that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Queen of Canada, Her Heirs and Successors…” Now, candidates will have to swear allegiance to the new monarch, King Charles III.

As Canada mourns the death of their Queen, the transition to King Charles III will go as planned.  In the future, questions will continue to arise about the importance of the monarchy and the country’s ties to the crown will continue to be reviewed and debated.

Let us put those thoughts to rest for now and remember the wondrous leader that Canada was proud to uphold for 70 years.  Rest In Peace, Queen Elizabeth, we will always remember you.

Kako bo smrt kraljice vplivala na Kanado

Medtem ko Kanada žaluje za kraljico Elizabeto, voditeljico kanadske države, se država pripravlja na številne spremembe, ki jih prinaša njena smrt.

Kanada je del britanskega Commonwealtha in kot taka zvesta kroni in kralju Karlu III. Kraljev vstop na prestol je bil razglašen v Kanadi med slovesnostjo v dvorani Rideau v Ottawi 10. septembra.

Razglasitev je bila izdana na podlagi ukaza v kraljevem svetu, da se naznani zaključek vladavine prejšnjega monarha ter nastop novega na prestolu.

Krona in njeni simboli so vtkani v kanadsko vsakdanje življenje: podoba kraljice se pojavlja na valuti in znamkah; kanadski kraljevi grb je prikazan na zgradbah in uradnih pečatih; muzeji in ustanove nosijo naziv “Crown corporations”; potni listi, izdani v Kanadi, se na svoji notranji platnici sklicujejo na avtoriteto kraljice; in imena ladij Kraljeve kanadske mornarice, ki predstavljajo Kanado po svetu, so označena s predpono HMCS – Kanadska ladja Njenega veličanstva (Her Majesty’s Canadian Ship).

Kanada ima sedaj novega suverena. Podoba ali podoba njegovega veličanstva bo sčasoma vključena v vrsto uradnih dokumentov ter v službe, slovesnosti in dejavnosti, ki odražajo krono v Kanadi.

Kanadska kraljeva himna “God Save The Queen” je z novim monarhom postala “God Save The King”.

Kar zadeva Urad zaupnega sveta (Privy Council Office ali PCO) – osrednji zvezni urad, ki podpira predsednika vlade in kabinet – bo potekalo večje število preimenovanj, ko bodo prilagajali prisege in drugo ključno dokumentacijo iz kraljičinega zaupnega sveta v kraljev zaupni svet.

Kraljičine portrete bodo nadomestili novi uradni portreti kralja. Do trenutka, ko bodo novi portreti na voljo, morajo biti kraljičini portreti pokriti s črnim trakom ali blagom.

Obraz kraljice Elizabete je bil vgraviran na kanadsko valuto od njenega kronanja leta 1953. Kanadska kraljeva kovnica pravi, da bodo vsi kovanci, na katerih je vgravirana podoba kraljice, ostali zakonito plačilno sredstvo in ostali v obtoku za nedoločen čas. Ugotavlja, da so kovanci, ki nosijo podobo njenega očeta, kralja Jurija VI., še danes zakonito plačilno sredstvo. Kovnica ima za pregled pripravljene predstavitve kovancev s kraljem Karlom III., vendar se bo kanadska vlada odločila, kdaj bo spremenila sliko na kanadski valuti.

Smrt kraljice Elizabete bo nekoliko vplivala na več vojaških vej in vojaških organizacij, za katere je bila kraljica titularni vodja ali pokrovitelj. Po navedbah ministrstva za nacionalno obrambo jih je treba pregledati in o njih glasovati in ne bodo samodejno spremenjeni v kralja Karla III.

Kanadska zakonodaja zahteva, da kandidati, stari 14 let ali več, podajo prisego državljanstva na dan, ko postanejo kanadski državljani. Del prisege se glasi: “Prisegam (ali izjavljam), da bom zvest in resnično zvest Njenemu veličanstvu kraljici Elizabeti Drugi, kraljici Kanade, njenim dedičem in naslednikom …” Sedaj bodo morali kandidati priseči zvestobo novemu monarhu, kralju Karlu III.

Medtem ko Kanada žaluje za svojo kraljico, bo prehod na kralja Karla III. potekal po načrtih. V prihodnosti se bodo še naprej pojavljala vprašanja o pomenu monarhije in vezi države s krono se bodo še naprej ostale predmet javnega diskurza.

Opustimo te misli za zdaj in se spomnimo čudovite voditeljice, ki jo je Kanada s ponosom podpirala 70 let. Počivaj v miru, kraljica Elizabeta, vedno se te bomo spominjali.

 

This entry was posted in Uncategorized.